Všeobecné podmienky spoločnosti

PROFI-NET s.r.o

(ďalej len Všeobecné podmienky)

vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 273 zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zák. v platnom znení/

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

PROFI-NET, s.r.o., so sídlom Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 44111924, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina zo dňa 16.4.2008, oddiel: Sro, Vložka číslo: 20456/L (ďalej len Poskytovateľ), je v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len Zákon) a v rozsahu všeobecného povolenia a individuálnych povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky podnikom, ktorý má oprávnenie prevádzkovať verejnú elektronickú komunikačnú sieť a poskytovať elektronické komunikačné služby (ďalej len Služba).

(2) Pre účely týchto Všeobecných podmienok a Zmluvy platia nasledujúce definície základných pojmov:

 • objednávka - služba môže byť objednaná písomne, e-mailom, telefonicky, alebo formou SMS správy, na základe ktorého si Užívateľ/Účastník objednáva poskytovanie Služieb, ich zriadenie, parametre, technickú charakteristiku a špecifikáciu Služby. Objednávka obsahuje údaje o Užívateľovi/Účastníkovi potrebné pre zriadenie Služby a vytvorenie Zmluvy.
 • cenník - aktuálna tarifa Poskytovateľa, ktorá obsahuje ceny a úpravy cien za jednotlivé poskytované služby, zoznam bezplatne poskytovaných služieb, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, ako aj podmienky, na základe ktorých sa tieto sadzby uplatňujú,
 • aktivácia, zriadenie, zavedenie služby - predstavuje súhrn úkonov, ktoré umožnia Užívateľovi/Účastníkovi využívanie Služby podľa Zmluvy a Všeobecných podmienok,
 • porucha - je taký stav Služby, kedy Užívateľ/Účastník nemôže využívať službu. Poruchou nie je akékoľvek prerušenie napájania elektrickou energiou zariadení Poskytovateľa alebo Užívateľa/Účastníka,
 • servis - je súhrn úkonov a činností Poskytovateľa za účelom odstránenia poruchy.

(3) Tento dokument stanovuje Všeobecné podmienky na využívanie elektronickej komunikačnej siete Poskytovateľa (ďalej len Sieť) a Služieb poskytovaných prostredníctvom tejto Siete právnickými i fyzickými osobami (ďalej len Užívateľ/Účastník), ktoré s Poskytovateľom uzavreli zmluvu o poskytovaní verejných služieb (ďalej len Zmluva) podľa § 44 Zákona.

(4) Užívateľ/Účastník pri uzatváraní Zmluvy stanoví svoju zodpovednú osobu, ktorá ho zastupuje voči Poskytovateľovi. Na jej adresu zasiela Poskytovateľ všetku korešpondenciu. Užívateľ/Účastník sa zaväzuje,  akúkoľvek zmenu na strane tejto osoby ihneď oznámi písomne Poskytovateľovi.

(5) Všeobecné podmienky poskytovania telekomunikačných služieb (ďalej iba Všeobecné podmienky) upravujú podmienky, za ktorých firma PROFI-NET,s.r.o. poskytuje Užívateľovi/Účastník verejnú telekomunikačnú službu na zmluvnom základe.

Čl. 2. Zriaďovanie Služby

(1) Poskytovateľ zaisťuje zriadenie Služby na základe Objednávky.

(2) Užívateľ/Účastník umožní pracovníkom Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov na ich žiadosť bez zbytočného odkladu prístup do priestorov, kde bude umiestnené zariadenie pre prístup k Službe.

(3) Užívateľ/Účastník môže svoju predchádzajúcu požiadavku na zriadenie Služby písomne alebo telefonicky odvolať pred požadovaným termínom jej zriadenia / aktivácie.

(4) Užívateľ/Účastník súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracúval jeho osobné údaje na prevádzkové účely. Osobné údaje nebudú bez súhlasu Užívateľa/Účastník poskytnuté tretím osobám a uchovávajú sa len po dobu trvania zmluvy.

(5) Poskytovateľ, ktorý poskytuje siete, Služby, alebo siete a Služby je oprávnený podľa Zákona získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú: meno a sídlo právnickej osoby, alebo podnik fyzickej osoby, alebo meno, priezvisko, titul a adresa fyzickej osoby, číslo identifikačného, preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť a výška neuhradených záväzkov na účel:

 • uzatvorenia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
 • fakturácie vyúčtovania úhrady a evidencie pohľadávok,
 • vypracovania zoznamu účastníkov,
 • podávania informácii v rámci koordinačných a operačných stredísk tiesňového  volania,
 • spolupráce a poskytovania súčinnosti s Policajným zborom a inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení poplašných informácii a správ, poskytovať potrebnú súčinnosť súdom, prokuratúre a iným orgánom štátu podľa osobitných predpisov.

(6) Poskytovateľ ručí za ochranu osobných údajov užívateľa a riadi sa pritom Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

(7) Poskytovateľ poskytuje Službu na území Slovenskej republiky, a to v závislosti od miesta inštalácie a svojich technických možností.

(8) Zmluva môže byť uzavretá výlučne s jedným Užívateľom/Účastníkom.

Čl. 3. Postup pri zriaďovaní Služby

(1) Zriadenie Služby Poskytovateľom zahŕňa:

 • zriadenie a prenájom prípojného vedenia, prípojného zariadenia k dostupnému uzlu siete,
 • nastavenie parametrov Služby,
 • preverenie funkčnosti Služby.

(2) Podmienky na poskytovanie Služby:

 • predložiť na požiadanie Poskytovateľovi všetky ním vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie Služby, a/alebo dokumenty osvedčujúce, že záujemca o poskytovanie Služby disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov, spojenými s využívaním Služby.

- V prípade, že z Podmienok alebo zo Zákona nevyplýva niečo iné, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby, ak:

* Poskytovateľ neobžral od záujemcu o poskytovanie Služby Objednávku, a/alebo

* Poskytovateľ neobžral od záujemcu o poskytovanie Služby požadované dokumenty, potvrdenia, a/alebo

* Poskytovateľ neobžral od záujemcu o poskytovanie Služby hodnoverné doklady preukazujúce prípadné nevyhnutné povolenia a súhlasy dotknutých subjektov v súvislosti s využitím poskytovanej Služby, a/alebo

* Poskytovanie požadovanej Služby podľa Objednávky je zo strany Poskytovateľa na požadovanom mieste, v požadovanom rozsahu alebo za podmienok požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné, a/alebo

* Poskytovateľ nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom Poskytovateľa a/alebo iného Podniku, alebo Poskytovateľa, alebo iný Podnik už predtým odstúpil od Zmluvy s ním, alebo zmluvu s ním vypovedal a je tak dôvodný predpoklad, že záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plniť svoje

záväzky stanovené Zmluvou a Všeobecnými podmienkami, a/alebo

* Záujemca nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami, a/alebo jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Poskytovateľ je povinný začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami všeobecných povolení a individuálnych povolení, pričom súčasne musia byť splnené nasledovné podmienky:

* zmluva bude medzi zmluvnými stranami platne uzavretá,

* Užívateľ/Účastník riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi všetky zo Zmluvy a Objednávky vyplývajúce finančné záväzky, a to najmä aktivačné a zriaďovacie poplatky,

* Užívateľ/Účastník pripraví miesto inštalácie v súlade so Všeobecnými podmienkami a Zmluvou,

* Užívateľ/Účastník získa od všetkých dotknutých subjektov všetky nevyhnutné povolenia na užívanie Služby,

* Neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi znemožňovali začať poskytovanie Služby.

(3) Ak nie je možné Službu zriadiť, Poskytovateľ dohodne s Užívateľom/Účastníkom možné spôsoby náhradného riešenia. Nesúhlas Užívateľa/Účastníka s náhradným riešením zakladá dôvod na odstúpenie Užívateľa/Účastníka od Objednávky.

(4) Technické vybavenie na poskytovanie verejnej komunikačnej služby ostáva vo výhradnom vlastníctve Poskytovateľa.

(5) V prípade, že účastník neuhradí poplatok za zriadenie služby v termíne splatnosti, je poskytovateľ oprávnený obmedziť službu bez akéhokoľvek upozornenia, a následne zdemontovať svoje zariadenia.

Čl. 4. Aktivácia Služby

(1) Dňom aktivácie Služby Poskytovateľom sa začínajú účtovať pravidelné mesačné poplatky za využívanie Služby.

(2) Ak pri zriaďovaní Služby nastalo zo strany Poskytovateľa oneskorenie dlhšie než jeden mesiac od požadovaného dátumu aktivácie, má Užívateľ/Účastník právo na odstúpenie od realizácie daného zriadenia Služby (písomne vyjadrené), a to v priebehu nasledujúcich 15 dní po uplynutí uvedeného mesiaca.

Čl. 5. Prevádzka Služby

(1) Poskytovateľ môže dočasne prevádzku Služby prerušiť pri prestavbách siete, jej meraní, alebo pri odstraňovaní porúch. Berie pritom ohľad na záujmy Užívateľa/Účastníka a pokiaľ je to možné, vopred Užívateľa/Účastníka upozorní.

(2) Prípadné obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní služieb, ktoré budú Poskytovateľovi vopred známe, oznámi Poskytovateľ s predstihom Užívateľovi/Účastníkovi písomne, oznamom na webovej stránke Poskytovateľa, alebo iným vhodný m spôsobom. Poskytovateľ nemá túto povinnosť v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Poskytovateľa nemožné a v prípade výkonu prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu Siete, alebo výkonu prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti, ak sú tieto práce vykonávané v čase medzi 00:00 hod. až 05:00 hod. a jednotlivé súvislé prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služby neprekročí 120 minút.

Čl. 6. Zmena parametrov alebo služieb

(1) Ak Užívateľ/Účastník požaduje v rámci už uzatvorenej Zmluvy zmenu pôvodných parametrov alebo ním využívaných služieb, vykoná sa tak prostredníctvom dodatkov a príloh, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

(2) Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a vlastnosti poskytovanej Služby a je povinný oznámiť účastníkovi najmenej 1 mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje.

Čl. 7. Zrušenie a ukončenie Zmluvy

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve uvedené inak. Platnosť zmluvy možno ukončiť:

(a) písomnou dohodou zmluvných strán,

(b) písomnou výpoveďou zo strany Užívateľa/Účastníka s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Poskytovateľovi,

(c) odstúpením zo strany Poskytovateľa, ak Užívateľ/Účastník poruší svoje záväzky podľa Čl. 9. ods. 1, 2, 3, 4, 6 a 7.

(d) odstúpením zo strany Poskytovateľa v prípade, že Užívateľ/Účastník hrubým spôsobom alebo opätovne porušil niektorú povinnosť, uvedenú v týchto Všeobecných podmienkach a v minulosti už bol zo strany Poskytovateľa písomne na porušenie ľubovoľnej povinnosti upozornený,

(e) výpoveďou zo strany Užívateľa/Účastníka v prípade hrubého porušenia zmluvy Poskytovateľom,

(f) výpoveďou zo strany Užívateľa/Účastníka v prípade Poskytovateľom oznámenej zmeny obsahu a vlastností odoberanej Služby alebo zverejnených Všeobecných podmienok, ktoré po tejto zmene Užívateľovi/Účastníkovi ďalej nevyhovujú,

(g) smrťou účastníka/Účastníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

(h) odstúpením zo strany Poskytovateľa, ak Užívateľ/Účastník nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti.

(2) Pri ukončení platnosti Zmluvy je Užívateľ/Účastník povinný bezprostredne vrátiť Poskytovateľovi všetko, čo je vlastníctvom Poskytovateľa. Všetky pohľadávky a záväzky z tejto Zmluvy vyrovnajú zmluvné strany najneskôr do 30 dní po ukončení jej platnosti.

Čl. 8. Zodpovednosť Poskytovateľa

(1) Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu prevádzkovanej Služby po miesto pripojenia zariadení Užívateľa/Účastníka.

(2) Ak nie je dohodnuté inak, kvalitou prevádzkovanej Služby sa rozumie stav, ktorý umožňuje nerušené využívanie Služby spôsobom, ktorý zodpovedá vlastnostiam Služby.

(3) Ak nie je stanovené inak, časový limit servisu poskytovaný na korektívne, alebo náhradné riešenie v prípade výpadku funkčnosti Služby, nebude dlhší ako 7 dní, iba v prípade závažných či rozsiahlych porúch sa lehota na ich odstránenie predlžuje na 21 dní a to počas pracovných dní.

(4) Ak nie je zmluvne stanovené inak, poruchu je možné Užívateľom/Účastníkom nahlásiť nasledovne:

 • telefonicky na tel. číslo 0918 150 150 (od 9:00 - 17:00 v prac. dňoch),
 • telefonicky SMS na tel. číslo 0918 596 956 (24 hodín denne)
 • e-mailom na e-mailovej adrese profinet@profinet.sk  24 hodín denne.

Čl. 9. Zodpovednosť a povinnosti Užívateľa/Účastníka

(1) Užívateľ/Účastník sa zaväzuje, že Poskytovateľom dodané, alebo prenajaté technické zariadenia nebudú bez písomného súhlasu Poskytovateľa kamkoľvek premiestňované. Užívateľ/Účastník nedovolí, aby sa s týmito zariadeniami manipulovalo, menili sa Poskytovateľom nastavené parametre a pod. Škodu spôsobenú na uvedených zariadeniach Užívateľom/Účastníkom alebo treťou osobou, ako aj náklady spojené s obnovou prevádzkového stavu, uhradí Užívateľ/Účastník Poskytovateľovi v plnom rozsahu.

(2) Užívateľ sa zaväzuje, že údaje o Poskytovateľom dodaných alebo prenajatých zariadeniach a konfigurácii siete neoznámi žiadnej osobe. V prípade nutnosti odovzdať uvedené údaje obchodným či iným partnerom Užívateľa/Účastníka, si Užívateľ/Účastník vyžiada predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa.

(3) Užívateľ/Účastník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nedovolí tretím osobám využívať zariadenia od neho prenajaté, alebo v rámci niektorých služieb ním dodané, ani využívať Služby ním alebo jeho prostredníctvom poskytované. Pri nedodržaní Užívateľ/Účastník bude odpojený a zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100 €.

(4) Užívateľ/Účastník sa zaväzuje vykonať také opatrenia, ktoré znemožnia zneužitie prístupu k Službe neoprávnenou osobou. Za dôsledky takého zneužitia zodpovedá Užívateľ/Účastník.

(5) Pri zvýšených nárokoch na dôvernosť resp. ochranu prenášaných dát je vecou Užívateľa/Účastníka vykonať na svojej strane príslušné opatrenia (napr. inštalovať šifrovacie/dešifrovacie zariadenia k svojmu koncovému zariadeniu).

(6) Užívateľ/Účastník sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu uzatvorenej Zmluvy.

(7) Užívateľ/Účastník sleduje funkčnosť Služby. Jej poruchy ohlási bezodkladne Poskytovateľovi.

(8) Služby pre všetkých účastníkov, spočívajúcich v aplikovaní vhodných foriem priorizácie alebo agregácie dátovej komunikácie Užívateľov/Účastníkov. Maximálna zmluvná agregácia ak nie je v zmluve uvedené inak je maximálne 1:5.

(9) Užívateľ/Účastník je kedykoľvek povinný umožniť Poskytovateľovi, či ním určenej osobe vykonanie kontroly technického vybavenia za účelom zistenia jeho využívania.

(10) Pokiaľ si Užívateľ/Účastník zaobstaral technické vybavenie pre poskytovanie VTS inak ako prostredníctvom Poskytovateľa, zodpovedá za jeho homologizáciu pre použitie v Slovenskej republike a súčasne zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Poskytovateľ nie je povinný vykonávať zmeny, opravy či úpravy technického vybavenia Užívateľa/Účastníka.

Čl. 10. Cena platobné podmienky

(1) Užívateľ/Účastník sa zaväzuje vykonávať úhradu za poskytované Služby Poskytovateľa v objednanom rozsahu.

(2) Všetky práce a Služby súvisiace s poskytovaním Služby bude Poskytovateľ Užívateľovi/Účastníkovi účtovať nasledovným spôsobom:

 • zúčtovacie obdobie je jeden kalendárny mesiac,
 • jednorazové zriaďovacie poplatky splatné pri aktivácii služby sú vyúčtované v najbližšom zúčtovacom období,
 • poplatky za prevádzku sa Užívateľovi/Účastníkovi účtujú za mesiac, v ktorom je Služba poskytnutá.

(3) Úhradu fakturovanej čiastky vykoná Užívateľ/Účastník pripísaním príslušnej čiastky na účet v peňažnom ústave Poskytovateľa najneskôr do 10. dňa od dátumu vystavenia faktúry. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry prináleží.

Poskytovateľovi za každý deň omeškania penále podľa platných predpisov.

(4) Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry dlhšom ako jeden mesiac, vyhradzuje si Poskytovateľ právo pozastaviť poskytovanie prác a služieb až do doby splatenia pohľadávky.

(5) Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny štruktúry a výšky poplatkov za poskytované Služby. Každá takáto zmena musí byť Užívateľovi/Účastníkovi písomne oznámená najneskôr 30 dní pred dňom, odkedy majú nové podmienky platiť.

(6) V prípade, že nie je možné Službu používať kvôli poruche, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, má Užívateľ/Účastník právo na vrátenie primeranej časti (alikvotnej čiastky) pravidelných mesačných poplatkov za pripojenie, ak porucha trvala aspoň 72 hodín. Tento nárok zaniká, ak ho Užívateľ/Účastník neuplatní písomne najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa trvania poruchy.

(7) Ak nie je dohodnuté inak, štandardný spôsob doručovania faktúr Užívateľovi/Účastníkovi je formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu evidovanú u Poskytovateľa ako fakturačný e-mail alebo poštou na adresu uvedenú v zmluve.

(8) Faktúra sa považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania formou elektronickej pošty Užívateľovi/Účastníkovi na e-mailovú adresu evidovanú u Poskytovateľa ako fakturačný e-mail. Užívateľ/Účastník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť  Poskytovateľovi, ak mu faktúra vystavená elektronicky alebo písomne poštou nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Užívateľa/Účastníka nie je Poskytovateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

(9) Pokiaľ si účastník predplatí na dlhšie obdobie alebo využije predplatné s prípadnou akciou, ktorá umožní účastníkovi zľavu z ceny za služby, v prípade ukončenia zmluvy zo strany účastníka po dobu predplatného mu alikvotná čiastka z predplatného nebude vrátená.

Čl. 11. Reklamačný poriadok

(1) Užívateľ/Účastník je oprávnený podať reklamáciu: (a) na správnosť úhrady v prípade, že faktúra za Služby nebola vystavená v súlade so Zmluvou a Cenníkom, (b) týkajúcu sa kvality poskytnutých služieb.

(2) Reklamáciu je Užívateľ/Účastník oprávnený podať písomne s jasným a zrozumiteľným popisom reklamácie a doručiť Poskytovateľovi do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, zakladajúca nárok na reklamáciu. Reklamácie, ktoré budú Poskytovateľovi doručené po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

(3) Poskytovateľ rozhodne o reklamácii do 30 dní od doručenia reklamácie. Rozhodnutie doručí písomne Užívateľovi/Účastníkovi do 7 dní odo dňa rozhodnutia o podanej reklamácii.

(4) Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Užívateľa/Účastníka povinnosti uhradiť faktúru do dňa splatnosti.

(5) V prípade uznania reklamácie, bude táto zúčtovaná vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná.

(6) V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácií toho istého Užívateľa/Účastníka v tej istej veci, nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Užívateľovi/Účastníkovi akúkoľvek odpoveď.

(7) Účastník/Účastník môže predložiť Telekomunikačnému úradu spor s podnikom, ktorý poskytuje siete, alebo služby, v oblasti upravenej zákonom, a to až po reklamačnom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník, najneskôr do 45 dní od doručenia  vybavenia reklamácie úradu.

Čl. 12. Postup pri prevode práv a záväzkov zmluvy

Poskytovateľ je oprávnený previesť všetky práva a záväzky, alebo ich časti, vyplývajúce zo zmluvy v prospech tretej strany len so súhlasom užívateľa/Účastníka.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

(1) Zmluvu na využívanie Služby možno zmeniť písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvný mi stranami.

(2) Pokiaľ nie je v dohodnutých zmluvných podmienkach stanovené inak, platia pre Zmluvu ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a ustanovenia Zákona.

(3) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden  exemplár.

(4) Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej Zmluvy, alebo ktoré sa dozvedia v súvislosti s jej plnením, a tieto nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán platí aj po skončení platnosti uzatvorenej Zmluvy.

(5) Všetky spory medzi Poskytovateľom a Užívateľom/Účastníkom sa budú riešiť podľa mocnosti dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, spor sa rieši na okresnom súde príslušnom miestu bydliska Užívateľa/Účastníka.

(6) Tento dokument tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

(7) Užívateľ/Účastník súhlasí s tým, že Všeobecné podmienky a ich aktualizácie zverejnené na oficiálnej www stránke Poskytovateľa sa považujú za doručené Užívateľovi/Účastník dňom ich zverejnenia.

(8) Užívateľ/Účastník súhlasí so zasielaním správ, komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie, formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu alebo formou SMS. Užívateľ/Účastník je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním takýchto správ odvolať spôsobom uvedeným v každej doručenej správe.

(9) Tieto Všeobecné podmienky strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších Všeobecných podmienok.

(10) Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  1.2.2014